ייפוי כוח מתמשך עדיף על פני אפוטרופסות - מיכל ריינס עמירה

ייפוי כוח מתמשך, ביחס לאפוטרופסות, מה עדיף? 

ייפוי כוח מתמשך, ביחס לאפוטרופסות, מה עדיף? 

ייפוי כוח מתמשך: עדיף על פני אפוטרופסות

 

הן מוסד האפוטרופסות והן יפוי כוח מתמשך מאפשרים מינוי של צד ג' לטפל בענייניו הרפואיים, הרכושיים, האישיים והמשפטיים של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו, ולמעשה הפסיק "להבין בדבר".

כאשר האדם הופך בלתי כשיר – אפשר למנות לו אפוטרופוס או להפעיל ולהשתמש בייפוי כוח מתמשך, עליו חתם הממנה מבעוד מועד.
שני האמצעים יעילים ומהווים פתרון למגוון מצבים בהם נבצר מאדם לתפקד באופן עצמאי מפאת מצב בריאותי הפוגע בכושרו הקוגנטיבי ממגוון סיבות (מחלה, תאונה, גיל מופלג וכיוצ"ב), אולם קיימים הבדלים משמעותיים בין שני אמצעיים אלו, הבדלים עליהם נעמוד כאן בהרחבה.

 בשנת 2017 התווסף תיקון משמעותי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו מראש ולערוך ייפוי כח מתמשך, שיכנס לתוקפו כשמצבו של הממנה יתדרדר, יאבד שליטה ויהיה במצב בו הוא אינו יכול להבין עוד בדבר ו/או הופך לבלתי כשיר.

עד לתיקון החוק והוספת הכלי של יפוי הכח המתמשך, ניתן היה להשתמש אך ורק בייפוי כח כללי, וזאת לתקופה בה המייפה כשיר ומסוגל לבצע בעצמו פעולות; ככל שחלה בשלב מסויים פגיעה בכשירותו של המייפה – תוקפו של ייפוי הכוח פוקע והיה צורך במינוי אפוטרופוס לצורך המשך ניהול ענייניו של האדם שנזקק לכך.

כיום, עם התיקון לחוק, ניתן לערוך מראש יפוי כח מתמשך בזמן כשירותו של מייפה הכח/ הממנה.
יפוי הכח יכנס לתוקפו  רק במועד בו הממנה יאבד את יכולתו להבין בדבר ולנהל את חייו בעצמו ו/ או בעת שיאבד
מכשירותו.
כך, מוענקת לממנה החושש כי הוא עשוי לאבד בעתיד את כשירותו ויזדקק לאדם מוסמך אחר שיפעל בשמו, היכולת לתכנן ולשלוט מראש במצב, בתקופה בה "אין שליטה".

לדעת הח"מ, יתרונותיו של יפוי הכח המתמשך בולטים על פני האפוטרופסות הן במובן היעילות, המידתיות ויביא בסופו של דבר לחסכון בעלויות.

יעילות

הליך מינוי אפוטרופסות, הינו הליך ארוך ולעיתים אף מסורבל, הכרוך בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לבימ"ש, בנוסף לצורך להוכיח את הצורך במינוי אפוטרופוס.
ביהמ"ש בוחן את מידת ההתאמה, הכשירות והמסוגלות של המועמד לשמש כאפוטרופוס ועמדת יתר בני המשפחה, לרבות, באמצעות מינוי פקידת סעד ממחלקת הרווחה .
הליכים אלו דורשים משאבים, זמן, בירוקרטיה וכרוכים גם בתשלום הוצאות משפטיות.
לעומת זאת, הפעלת יפוי כח מתמשך שנערך מבעוד מועד והופקד כנדרש במשרדי האפוטרופוס הכללי, הינו הליך מהיר וקל:
הממנה מגדיר מראש בייפוי הכוח באילו תנאים ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, כגון הצגת חוו"ד בהתאם לחוק הכשרות (ברירת המחדל) או באופן אחר שיקבע (כגון רופא ביה"ח בו יאושפז הממנה).
כאשר התנאים מתמלאים ומוצגת אסמכתא בדבר קיום התנאים הנ"ל- ניתן אישור מיידי לכניסתו לתוקף של יפוי הכח המתמשך וההליך מסתיים, תוך חסכון משמעותי בזמן ומשאבים, ומבלי שנבחן המינוי שנקבע כפי שנבחן בהליכי מינוי אפוטרופוס, שכן הממנה מינה מראש ובאופן אישי את מיופה הכח במסגרת יפוי הכח המתמשך.

יצויין שניתן לקבוע במסגרת יפוי הכח המתמשך, כי בעניינים הרכושיים, ייפוי הכח יכנס לתוקפו במועד שיקבע מראש בייפוי הכח, גם בתקופה בה הממנה עדיין צלול ויכול לנהל את ענייניו בעצמו.

יעילותו של יפוי הכח המתמשך באה לידי ביטוי גם בכך שהממנה רשאי לקבוע ביפוי הכח המתמשך כי מיופה הכח לא יהא כפוף לביקורתו של האפוטרופוס הכללי, בעוד שאפוטרופוס שמונה חייב בפיקוח של האפוטרופוס הכללי ונדרש להגיש דו"חות שונים בהתאם לקבוע בדין, פעולות שלא פעם מכבידות יתר על המידה ומסרבלות ההליכים.

אמנם מטריית הפיקוח של האפוטרופוס הכללי נדרשת לצורך שמירה על האינטרסים של הממנה / האדם שמונה לו אפוטרופוס, אך ביפוי כח מתמשך ההנחה היא שאינטרסים אלו נשמרים על פי רוב , משום שמיופה הכח נבחר ע"י הממנה בהתבסס על מערכת יחסים של קרבה, אמון, הסתמכות והיכרות עמוקה, ובנוסף החוק העניק כלים נוספים המאפשרים פיקוח "פנימי"  לצורך הבטחת האינטרסים של הממנה כגון מינוי "אדם מיודע" או מיופה כח נוסף, היוצרים מנגנון פיקוח פנימי , קרוב יותר וזמין.
היעילות באה לידי ביטוי גם בכך, שבייפוי כח מתמשך ניתן לקבוע מראש מינוי של מספר מיופי כח או מינוי מיופה כח מחליף למקרה שיפקע מינויו של מיופה הכח המקורי (מסיבות שונות), וניתן לקבוע את יחסי הגומלין בין מיופי הכח, בינם לבין עצמם.
להבדיל ממנגנון פשוט זה, בהליך מינוי אפוטרופוס, ככל שיהיה צורך בהחלפת אפוטרופוס לא יהא מנוס אלא בפניה מחודשת לביהמ"ש בבקשה למנות אפוטרופוס מחליף, ויהא צורך לבחון מחדש את התאמתו, כשירותו ומסוגלותו של האפוטרופוס החדש לשמש בתפקיד זה.

מידתיות

מינוי אפוטרופוס נחשב למהלך קיצוני הרבה יותר מייפוי כוח מתמשך, משום שלאפוטרופוס מוענקת שליטה כמעט מוחלטת (הן על גופו והן על רכושו של האדם שמונה לו אפוטרופוס), ולעיתים, בהעדר אדם קרוב שמבקש ומסכים להתמנות כאפוטרופוס, ביהמ"ש עשוי למנות עמותה או אדם זר כאפוטרופוס.

לעומת זאת, בייפוי כוח מתמשך, לממנה היכולת לעצב מראש את עתידו, ויכולת לערוך יפוי כח בהתאמה אישית התפורה למידותיו , בהתאם להשקפותיו, רצונותיו, צרכיו היחודיים, ולאתגרים הספציפיים שעומדים לנגד עיניו , באופן שיבטיח את שמירת האינטרסים החשובים בעיניו. המסמך יכול לכלול התייחסות להיקף רכושו של הממנה, לאירועים עתידיים, נתינת מתנות, הלוואות, מעבר מקום מגורים, מעבר למסגרת מוסדית, טיפולים רפואיים וכיוצ"ב, ומיופה הכח מצדו, מחויב למלא אחר הוראותיו של הממנה ככל הניתן בנסיבות העניין.

אמנם גם אפוטרופוס מחויב לפעול לטובת האדם שלטובתו מונה; אך זה מתמנה רק בשלב בו האדם שזקוק לאפוטרופוס כבר אינו יכול לקבל החלטות בעצמו ואינו יכול לבטא את רצונו ועמדתו בעניין בו יש צורך לקבל החלטה. חסרונות אלו בולטים במיוחד כשממונה אדם זר כאמור.

חיסכון בעלויות

גם בהקשר זה, יש לייפוי הכוח יתרון בולט: מיופה הכוח יקבל שכר רק אם הממנה קבע זאת מראש, תוך ציון גובה השכר. לעומת זאת, אפוטרופוס רשאי לבקש שכר בהתאם לתעריף הקבוע בדין.

לסיכום: יפוי הכח המתמשך מהווה כלי משפטי חדש ויעיל אשר לו יתרונות רבים ביחס למוסד האפוטרופסות, כלי המאפשר לכל אדם, לתכנן את חייו ולקבוע מהי הדרך בה ינוהלו חייו ועתידו , בהתאם לרצונו וטובתו של הממנה.

להשארת פרטים: